fbpx

Impost sobre els habitatges buits

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol. La carta tipus que enviaran als afectats...

Deduccions d’IVA

Deduccions d’IVA: Tot empresari té dret a restar de les quotes meritades que ha suportat en les seves adquisicions de béns i serveis, o en la seva importació sempre que compleixi uns determinats requisits.(Títol VIII / Capítol I / Articles del 92 al 114 de la llei...