fbpx

Ha estat publicada l’Ordre HAP/347/2016, d’11 de març, per la qual s’eleva a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol•licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria dels quals correspongui a les Comunitats Autònomes.

La present Ordre fa extensiu el límit de dispensa de garanties de 30.000 euros a les sol•licituds d’ajornaments o fraccionaments de deutes de tributs cedits la gestió recaptatòria dels quals correspongui a les Comunitats Autònomes.

La present ordre serà aplicable a les sol•licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes derivats de tributs cedits a les Comunitats Autònomes, quan correspongui a aquestes, per delegació de l’Estat, la recaptació de tals deutes.

No s’exigiran garanties per a les sol•licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes quan el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor al moment de la presentació de la sol•licitud.

A l’efecte de la determinació de l’import de deute assenyalat, s’acumularan, al moment de la sol•licitud, tant els deutes als quals es refereix la pròpia sol•licitud com qualssevol altres del mateix deutor per les quals s’hagi sol•licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides. Cal tenir en compte aquesta acumulació al moment de voler acollir-se a aquesta exempció.

Les sol•licituds d’ajornament i fraccionament en tramitació a l’entrada en vigor de la present ordre seguiran regint-se per l’establert en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol•licitud.

Aquesta ordre va entrar en vigor l’endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en concret el 18 de març de 2016.