fbpx

 

Comentar-vos que a l’abril ha començat el termini per confirmar la renda calculada per Hisenda amb el sistema renda web. Cal tenir en compte els errors o carències més freqüents que solen contenir:

1º Tenir en compte que si el contribuent ha presentat el model 720, les rendes obtingudes a l’estranger no estaran incloses en el càlcul (encara que l’Agència Tributària tindrà constància de l’existència d’aquests béns susceptibles de generar rendes subjectes a retenció).

2º Si apareix en el càlcul la venda d’algun actiu financer, les dades fiscals solament reflecteixen el preu de venda, però no el benefici o pèrdua a declarar ja que no es tenen dades sobre la data i el preu d’adquisició de l’actiu alienat. Això també és aplicable a la venda d’immobles on no consta la data d’adquisició ni el seu import actualitzat (solament informa de les dades de la venda ) ni es té en compte una eventual exempció per reinversió de l’habitatge habitual.

3º El càlcul no té en compte algunes reduccions que poden beneficiar als contribuents tals com la reducció del 40% si s’obtenen rendiments del treball generats en més de dos anys, rescat d’assegurances de vida, etc.

4º El càlcul tampoc té en compte les deduccions a les quals pot tenir dret el contribuent, tals com la deducció per lloguer, per discapacitat, deduccions autonòmiques, etc. Cal tenir en compte que una correcta informació del grau de discapacitat pot tenir un impacte molt important en la renda del contribuent.

5º Tampoc té en compte el càlcul les anualitats per aliments satisfetes als fills ni les pensions compensatòries.

6º Respecte als béns llogats solament s’informa dels ingressos en aquells supòsits que l’inquilí ha declarat la retenció i solament consta la retenció declarada per l’inquilí, la qual pot ser que sigui incorrecta i s’ha de comprovar qui ens ha declarat i si hi ha retencions practicades i no ingressades per l’inquilí.

7º Cal tenir en compte la gran disfunció existent encara entre la informació cadastral que té en el seu poder l’Administració i la realitat de la propietat dels béns immobles.

Entre altres exemples cal tenir en compte els casos de divorci on els cònjuges s’han repartit els immobles, herències, donacions, o compravendes recents, cessis pro-indivís, on és molt possible que el cadastre no tingui la informació actualitzada i l’esborrany contingui errors. En aquests supòsits és molt probable que les imputacions de renda estiguin mal calculades.

8º En moltes ocasions no es tenen en compte situacions personals que han variat en els contribuents (naixement o adopció de fills, separació o divorci, etc) i per tant no es calcula la millor opció de declaració (individual o conjunta).

9º Respecte als rendiments del treball no es tenen en compte les despeses per quotes satisfetes a sindicats, col•legis professionals, despeses en defensa jurídica abonats pel contribuent o salaris no percebuts en situacions litigioses amb l’empresa.

10º Hi ha donacions que no surten en el càlcul de les donacions efectuades a entitats que són fiscalment deduïbles i tenir en compte si han aplicat correctament l’import de la deducció per als supòsits en què s’augmenta el percentatge de deducció.

Tot això fa que haguem de comprovar la proposta d’Hisenda per tal d’evitar que en sortim perjudicats.