fbpx

Deduccions de la quota íntegra – Exercici 2020


D’acord amb les competències normatives de Catalunya en relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’han regulat les deduccions següents aplicables sobre la part autonòmica de la quota íntegra de l’impost:

RENDA 2020

 1. Per inversió en habitatge habitual

  En el cas d’obres d’adequació de l’habitatge habitual necessàries per a l’accessibilitat i la comunicació sensorial per persones amb discapacitat, el percentatge de deducció és del 15%.
 2. Per rehabilitació de l’habitatge habitual

  En el cas de pagament de quantitats durant l’exercici en concepte de rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual, el percentatge de deducció és l’1,5% de les quantitats satisfetes, les quals no poden superar 9.040 euros.
  Es consideren obres que constitueixen rehabilitació les qualificades com actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb el Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, i les que tenen per objecte reconstruir l’habitatge mitjançant la consolidació i tractament d’estructures, façanes i elements anàlegs, sempre que el cost de l’obra superi el 25% del preu d’adquisició si la compra s’ha fet durant els dos anys anteriors a l’obra o, en altre cas, del valor de mercat en el moment de la rehabilitació.
 3. Per naixement o adopció de fills

  En cas de naixement o adopció els imports a deduir són:
  a) En la declaració individual, cada progenitor pot deduir 150 euros.
  b) En la declaració conjunta, una deducció total de 300 euros.
 4. Per lloguer d’habitatge habitual

  4.1 Règim general
  En cas de lloguer de l’habitatge habitual les persones contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals (600 en declaració conjunta), de les quantitats satisfetes en el període impositiu, sempre que compleixin els requisits següents:
  a) Que es trobin en alguna de les situacions següents:
  – Tenir trenta-dos anys o menys en la data de meritació de l’impost.
  – Haver estat a l’atur cent vuitanta-tres dies o més durant l’exercici.
  2/4
  – Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  – Ésser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.
  b) Que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000 euros anuals (30.000 en declaració conjunta).
  c) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets.
  Un mateix habitatge no pot donar lloc a l’aplicació d’un import de deducció superior a 600 euros.
  Aquesta deducció només pot aplicar-se una vegada, encara que per a un mateix subjecte passiu i exercici concorrin més d’una de les circumstàncies que figuren a la lletra a).
  Cal consignar el NIF de l’arrendador o arrendadora i, si no es disposa del NIF, es consignarà el número de identificació fiscal en el país de residència.
  4.2 Famílies nombroses
  En cas de famílies nombroses, les persones contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu, sempre que en la data de meritació compleixin els requisits establerts per les lletres b i c anteriors.
 5. Per pagament d’interessos de préstecs a l’estudi universitari de tercer cicle

  Les persones contribuents poden deduir l’import dels interessos pagats en el període impositiu corresponents als préstecs concedits per mitjà de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per al finançament d’estudis de màster i de doctorat.
 6. Per viduïtat

  Les persones que quedin vídues durant l’exercici es poden aplicar una deducció de 150 euros. Aquesta deducció és aplicable en la declaració corresponent a l’exercici en què la persona quedi vídua i en els dos exercicis immediatament posteriors.
  Si aquesta persona té a càrrec seu un o més descendents que computin als efectes d’aplicar el mínim per descendents, es pot aplicar una deducció de 300 euros en la declaració corresponent a l’exercici en què la persona contribuent queda vídua, i als dos exercicis immediatament posteriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits per a computar als efectes d’aplicar el mínim esmentat.
  Les persones que van quedar vídues els anys 2015 i 2016 poden aplicar aquesta deducció, amb els mateixos requisits i condicions comentats en els paràgrafs anteriors, en la declaració de l’exercici 2017.
  Igualment, les persones que van quedar vídues l’any 2017, poden també aplicar aquesta deducció en les declaracions dels exercicis 2018 i 2019.
 7. Per donacions a determinades entitats

  7.1 Foment de la llengua catalana o l’occitana
  Les persones contribuents poden aplicar una deducció per donatius a favor de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Institut d’Estudis Aranesos – Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana o de la llengua occitana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, per import del 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
  7.2 Foment de la recerca científica i el desenvolupament i innovació tecnològics
  Les persones contribuents poden aplicar una deducció per donatius a favor dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, per import del 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
  7.3 Medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori
  Les persones contribuents poden aplicar una deducció per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, per import del 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.
 8. Per inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent

  Les persones contribuents poden aplicar una deducció del 30%, amb un import màxim de 6.000 euros, de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució o ampliació de capital de societats.
  Es poden aplicar el 50% de les quantitats invertides durant l’exercici, amb un límit de 12.000 euros, en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d’investigació.
  Les condicions per a l’aplicació d’aquestes deduccions són les següents:
  a) La participació assolida, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ésser superior al 35% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.
  b) L’entitat en què s’ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents:
  Primer. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.
  Segon. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.
  Tercer. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que disposa l’article 4.8.dos.a de la Llei de l’Estat 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni.
  Quart. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
  Cinquè. En el cas que la inversió s’hagi fet mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d’haver estat constituïda en els tres anys anteriors a la data d’aquesta ampliació i no pot cotitzar al mercat nacional de valors ni al mercat alternatiu borsari.
  Sisè. El volum de facturació anual no ha de superar un milió d’euros.
  c) La persona contribuent pot formar part del consell d’administració de la societat, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc no pot mantenir una relació laboral amb l’entitat objecte de la inversió.
  d) Les operacions en què sigui aplicable la deducció s’han de formalitzar en escriptura pública, en la qual s’ha d’especificar la identitat dels inversors i l’import de la inversió respectiva.
  e) Les participacions adquirides s’han de mantenir en el patrimoni de la persona contribuent durant un període mínim de tres anys.
  Els requisits establerts pels apartats segon, tercer i quart de la lletra b, i el límit màxim de participació s’han de complir durant un període mínim de tres anys a comptar de la data d’efectivitat de l’acord d’ampliació de capital o constitució que origini el dret a la deducció.
 9. Per obligació de presentar la declaració de l’IRPF per raó de tenir més d’un pagador

  Amb efectes de l’1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir més d’un pagador de rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració de l’impost, d’acord amb el que disposa l’article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l’import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.
  Aquesta deducció no resulta aplicable als contribuents que s’hagin acollit o es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l’article 89 A) del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.