fbpx

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol.

La carta tipus que enviaran als afectats serà tramesa en el transcurs d’aquesta setmana a persones jurídiques susceptibles de ser propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys (també en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge), les quals estarien obligades a pagar i presentar l’autoliquidació corresponent, optant o no per la tributació consolidada, en el termini comprès entre el dia 1 i el dia 20 del mes de març següent a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica, d’acord amb l’art. 5 del Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost.

Per tal que en tingueu coneixement, podeu accedir a la còpia de l’esmentada carta tipus clicant aquí http://bit.ly/1UnMVxa.

També podeu accedir clicant aquí http://bit.ly/1oE2dSd a les àrees de demanda residencial forta i acreditada contemplades en l’annex al Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.