fbpx

assessorament_fiscal

Deduccions d’IVA:

Tot empresari té dret a restar de les quotes meritades que ha suportat en les seves adquisicions de béns i serveis, o en la seva importació sempre que compleixi uns determinats requisits.(Títol VIII / Capítol I / Articles del 92 al 114 de la llei 37/1922 de 28 de desembre).
1) Només es podran deduir qui compleixi una sèrie de requisits:
– Ha de tenir condició d’empresari (l’article 5 de la llei d’IVA)
– Haver iniciat la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis corresponent a l’activitat professional
2) Les quotes suportades han de tenir la consideració legalment deduïbles
– Són deduïbles les quotes meritades dins el territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears), suportades per repercussió directa o satisfetes en operacions subjectes i no exemptes
– Les quotes no es poden deduir en una quantia superior a la que legalment correspongui. Malgrat que la factura estigui errònia, t’apliquen un 10% quan t’haurien d’aplicar un 21%, només et pots deduir el 10%. S’ha de sol•licitar la rectificació de la factura per tal de poder-te deduir el 21%
3) No serà objecte de deducció les quotes suportades per l’adquisició o importació de béns o serveis efectuades sense la intenció d’utilitzar-los en la realització de l’activitat empresarial o professional, encara que posteriorment aquests béns o serveis s’afectin total o parcialment a l’activitat. S’ha de diferencia entre si no són béns d’inversió (despeses corrents) o bé si són béns d’inversió. Cal especificar que segons la llei d’IVA que es consideren béns d’inversió tan sols aquells béns corporals, tangibles per valor superior a 3.005,06 € per un ús superior a 1 any.
– Béns que no són d’inversió: no hi ha afectació parcial (o tot o res). Confusió amb aquest tipus de despeses que si que poden ser considerades deduïbles de l’IRPF, però no per IVA. Exemple, un professional que té el seu despatx a casa seva, tot legal i comunicat a Hisenda, la quota d’IVA corresponent al consum de telèfon, llum, calefacció …etc no és deduïble a efectes d’IVA ja que no poden tenir una afectació parcial
– Béns d’inversió: si poden tenir afectació parcial, es pot utilitzar tot o en part en l’activitat empresarial o professional, i tots els béns o serveis directament relacionats amb aquest bé d’inversió (accessoris, peces de recanvi, combustibles …etc) seguiran el mateix criteri que el bé d’inversió. Exemple, en l’adquisició d’un cotxe d’empresa, aquest bé tindrà una afectació parcial del 50%, i totes les despeses accessòries seguiran el mateix criteri de deducció
4) No es poden deduir les quotes suportades que figuren entre les exclusions i restriccions del dret a deduir establertes per llei. Com per exemple, els serveis de desplaçaments o viatges, hostaleria i restauració (excepte que tinguin la consideració de despesa deduïble a efectes de l’IRPF o Impost de Societats), els aliments, tabac i begudes o espectacles, o serveis de caràcter recreatiu, les joies,pedres precioses, xavalla, perles i objectes elaborats amb or o platí, béns o serveis destinats a atencions a clients, assalariats o terceres persones (regals o lots de Nadal)
5) El subjecte passiu que exerceix les deduccions ha de tenir el justificant necessari per efectuar la deducció. Factura original al seu nom i pel seu compte, pel seu client o per un tercer. La factura simplificada (antic tiquet) no dona dret a la deducció de l’IVA, ha de ser factura complerta.
6) Els béns i serveis s’han d’utilitzar en activitats en què genera el dret a la deducció de les quotes d’IVA suportat