fbpx

Durant aquest mes d’abril s’ha de presentar el primer trimestre de 2016, el primer que afecta al nou règim establert per a les societats civils privades (d’ara endavant SCP) i les comunitats de bens (CB).

És per això que hem elaborat aquesta petita guia en funció dels actuals criteris establerts per la Direcció general de Tributs (d’ara endavant DGT) per saber com podem realitzar la presentació amb els menors problemes possibles.

A) COMUNITATS DE BENS.

Les reiterades consultes de la DGT han deixat molt clar que no estan afectades per la nova regulació i per tant seguiran subjectes al règim d’atribució de rendes com fins ara i amb les seves obligacions fiscals intactes. Tampoc varia el règim de l’IVA pel qual vinguessin tributant.

És una solució que entenem pot generar en el futur problemes amb els òrgans d’Inspecció, ja que no s’entén que, per exemple, un bar que estigui en el règim de mòduls, tributi en l’impost de societats per ser SCP i en l’estimació objectiva per ser CB, sent activitats idèntiques.

La Inspecció pot suggerir que en el fons la CB és en realitat una SCP mal classificada i crear-nos un bon problema. No obstant això, sempre és millor tributar sota el paraigua d’una consulta vinculant de la DGT (d’entrada ens estalviem una hipotètica sanció).

S’aconsella que en aquests supòsits el client tingui ben controlats i documentats les despeses i els ingressos per si això succeís i ens obliguessin a tributar pel règim de l’impost de societats.

B) SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS ACOLLIDES A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS.

En aquest supòsit no hi ha cap dubte, segueixen tributant pel règim d’atribució de rendes com fins ara i no sofreixen cap modificació sobre aquest tema.

C) SOCIETATS CIVILS AMB ACTIVITAT PROFESSIONAL PERÒ SENSE ESTAR ACOLLIDES A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS.

En aquest supòsit, i de forma incomprensible, la DGT ha tornat a generar un nou i enorme embolic, ja que en aquests supòsits ho considera activitat mercantil i per tant es veuen plenament afectades pel canvi de règim. Per tant han de tributar per l’impost de societats.

En aquest supòsit hem de tenir molt cura amb la retribució que percebin els socis, doncs són plenament aplicables els criteris per a la retribució dels socis i administradors de societats mercantils. Com és de suposar que el soci i la societat tindran la mateixa activitat professional, el soci, a priori, no podrà tenir nòmina, sinó que haurà d’emetre una factura a la societat pels seus serveis a la SCP. En funció que disposi o no de mitjans propis, haurà de tributar el soci per IVA o estarà exempt .

No obstant l’anterior, el dubte que se suscita és que si la DGT no ho considera activitat professional, per pura lògica el soci hauria de tenir una nòmina, ja que la SCP no compliria amb el requisit de tenir una activitat professional igual a la realitzada pel soci.

No ens atrevim a aconsellar quina de les dues solucions és la correcta, doncs existeixen arguments molt sòlids a favor d’una o una altra.

La solució idònia seria plantejar una consulta vinculant sobre aquest tema.

D) SOCIETATS CIVILS AMB ACTIVITAT MERCANTIL.

Igual que en el supòsit anterior, són plenament afectades pel nou règim de tributació per l’impost de societats. A més també té una important afectació en el règim de l’IVA, ja que estan subjectes al règim general de l’IVA i per tant no poden tributar pel règim simplificat ni estar acollides al règim general del recàrrec d’equivalència. Per tant, hauran de presentar el model de l’IVA subjecte al règim general.

Respecte a la retribució dels socis, entenem que en aquest supòsit la retribució ha de ser via nòmines (per tant els socis no haurien de presentar cap model, ni 303 ni 130).

E) SOCIETATS CIVILS AFECTADES PEL NOU REGIMEN QUE OPTIN A LA SEVA DISSOLUCIÓ.

En aquest supòsit s’aplica el règim transitori i per tant i fins a l’acord de dissolució, tributen com venien fent pel règim d’atribució de rendes. Per tant haurem de presentar el trimestre tal com veníem fent.

Es recomana que solament s’acullin a aquest règim transitori aquelles SCP que realment es vagin a dissoldre i liquidar, ja que en cas contrari, és a dir, que finalment no es liquidés i dissolgués, hauríem de rectificar totes les autoliquidacions presentades, tornant a presentar les liquidacions correctament des del primer trimestre

com si la SCP fos subjecte de l’impost de societats i sol•licitant la rectificació de les autoliquidacions mal presentades i les eventuals devolucions per ingressos indeguts si els hi hagués.

En tots els casos, la resta d’obligacions fiscals es manté: models 115, 111, 349, etc.

És possible que s’hagi de cursar l’alta en el model 111 si s’abonen nòmines als socis i no existia aquesta obligació fiscal.

Com veiem el panorama segueix sent bastant confús, sobretot per les evidents discriminacions fiscals que existeixen en alguns supòsits ja comentats pel que és previsible que en el futur existeixin novetats sobre aquest tema.