fbpx

-Aquest any, com a novetat, s’ha establert una deducció d’1.200 euros per a aquells contribuents que tinguin al seu càrrec algun descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat, o que formin part d’una família nombrosa o monoparental amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments, en els termes establerts en l’article 81.bis de la Llei de l’IRPF.

-Per establir si els descendents o ascendents que conviuen amb el contribuent donen dret a aplicar el mínim familiar corresponent, s’exigeix que no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

Per determinar aquest import de 8.000 euros no han de prendre’s en consideració els rendiments íntegres o bruts percebuts, sinó els nets.

Exemple: Un ascendent d’un contribuent percep únicament una pensió de 9.600 euros Li dóna dret a l’aplicació del mínim per ascendents?

Resposta: Sí, ja que al minorar el rendiment íntegre de treball en l’import de les despeses deduïbles previstes en l’article 19 de la Llei de l’IRPF, en particular els de l’apartat 2.f) “En concepte d’altres despeses diferents dels anteriors, 2.000 euros anuals”, el rendiment net serà com a màxim de 7.600 euros.