fbpx

El proper 30 de juny del present finalitza el termini per optar pel règim transitori de dissolució de les SCP establert en l’última reforma del règim fiscal d’aquestes entitats en atribució de rendes.

Recordatori de l’actual situació:

A) COMUNITATS DE BÉNS.

Les reiterades consultes de la DGT han deixat molt clar que no estan afectades per la nova regulació i per tant seguiran subjectes al règim d’atribució de rendes com fins ara i amb les seves obligacions fiscals intactes. Tampoc varia el règim de l’IVA pel qual vinguessin tributant.

B) SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS ACOLLIMENTS A la LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS.

En aquest supòsit no hi ha cap dubte, segueixen tributant pel règim d’atribució de rendes com fins ara i no sofreixen cap modificació sobre aquest tema.

C) SOCIETATS CIVILS AMB ACTIVITAT PROFESSIONAL PERÒ SENSE ESTAR ACOLLIDES A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS.

En aquest supòsit, i de forma incomprensible, la DGT ha tornat a generar un nou i important embolic, ja que en aquests supòsits ho considera activitat mercantil i per tant es veuen plenament afectades pel canvi de règim. Per tant han de tributar per l’impost de societats i aquestes societats poden acollir-se al règim transitori de dissolució.

D) SOCIETATS CIVILS AMB ACTIVITAT MERCANTIL.

Igual que en el supòsit anterior, són plenament afectades pel nou règim de tributació per l’impost de societats. A més també té una important afectació en el règim de l’IVA, ja que estan subjectes al règim general de l’IVA i per tant no poden tributar pel règim simplificat ni estar acollides al règim general del recàrrec d’equivalència.

E) SOCIETATS CIVILS QUE OPTIN A LA SEVA DISSOLUCIÓ.

En aquest supòsit s’aplica el règim transitori i per tant i fins a l’acord de dissolució, tributen com venien fent pel règim d’atribució de rendes.

Es recomana que solament s’acullin a aquest règim transitori aquelles SCP que realment es vagin a dissoldre i liquidar, ja que en cas contrari, és a dir, que finalment no es liquidés i dissolgués, hauríem de rectificar totes les autoliquidacions presentades, tornant a presentar les liquidacions correctament des del primer trimestre com si la SCP fos subjecte de l’impost de societats i sol•licitant la rectificació de les autoliquidacions mal presentades i les eventuals devolucions per ingressos indeguts si els hi hagués.

En aquests casos, acordada per l’entitat la seva dissolució i liquidació es continuarà aplicant el règim d’atribució de rendes fins a la liquidació sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’Impost de societats. L’acord de dissolució amb liquidació ha d’adoptar-se en el primer semestre de 2016 i la societat s’extingirà en el termini de 6 mesos des que s’adopti l’acord.

Tractament fiscal de la liquidació:

• Exempció del ITP I AJD.

• No es reportarà l’Impost IVTNU en ocasió de les adjudicacions als socis d’immobles de naturalesa urbana. En la posterior transmissió s’entendrà que aquests van ser adquirits en la data en què ho van ser per la societat que s’extingeixi.

• En l’IRPF, IS i el IRNR dels socis només es tributarà al moment de la liquidació quan es percebi diners o crèdits, en un altre cas es difereix la tributació al moment en què es transmetin els altres elements que hagin estat adjudicats al soci. Així:

V. adquisició + V. titularitat + deutes adjudicats – crèdits i diners adjudicats = Resultat

Resultat < 0 El seu import serà guany patrimonial o renda i la resta d’elements adjudicats que no són crèdits ni diners, tindran valor d’adquisició 0.

Resultat = 0 No hi ha guany ni pèrdua patrimonial, ni si escau renda. A més la resta d’elements adjudicats que no són crèdits ni diners, tindran valor d’adquisició 0.

Resultat > 0 No hi ha guany ni pèrdua patrimonial, ni si escau renda, i el resultat positiu es distribuirà entre la resta d’elements adjudicats, no crèdits ni diners, en funció del valor de mercat que resulti del balanç final de liquidació de la societat que s’extingeix.

En la posterior transmissió s’entendrà que aquests van ser adquirits en la data en què ho van ser per la societat que s’extingeixi.

Si no s’acordés la dissolució i liquidació o no es complissin els terminis, la societat civil tindrà la consideració de contribuent de l’Impost de societats des d’1 de gener de 2016 i no resultarà d’aplicació el citat règim d’atribució de rendes.

F) TRANSFORMACIÓ DE LA SCP EN SL SENSE LIQUIDACIÓ PRÈVIA.

Aquest acord es pot adoptar en qualsevol moment. Com no hi ha liquidació prèvia, la SCP (excepte les excloses de tributar pel IS) ja vindran tributant per com a subjectes passius del IS des d’1 de gener de 2016.

És una opció molt aconsellable si es vol continuar amb la societat i no dissoldre-la ni liquidar-la. D’aquesta manera els socis veurien limitada la seva responsabilitat que deixaria de ser universal com fins ara. (Una altra qüestió és l’eventual responsabilitat de l’administrador).

La transformació d’una societat civil en una societat de responsabilitat limitada és un acte senzill i econòmic, no subjecte per Operacions Societàries i exempt per Actes Jurídics Documentats. Cal atorgar una escriptura de transformació davant Notari.

Requerirà acord unànime dels socis. No obstant això, no existeix problema si algun dels socis decideix separar-se de la societat perquè els altres continuïn amb l’acord de transformació ja que la Llei preveu mecanismes en tal sentit.

Requerirà també la redacció d’uns estatuts socials que continguin els requisits necessaris per al tipus de societat escollit.

Quant al capital social serà el valor real de la pròpia societat civil, sense perjudici d’aportacions complementàries en cas que no s’aconseguís el capital social mínim.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb sp@spassessors.cat