fbpx

 

Saps quins són els riscos fiscals per la teva empresa? Sancions i infraccions

Es poden classificar les infraccions tributàries en lleus, greus o molt greus segons el grau de culpabilitat de l’infractor, i d’altres factors tals com la utilització de factures falses o anomalies comptables. Les infraccions es graduen en funció de si la infracció es produeix de forma reiterada, si hi ha perjudici econòmic … (sancions)

Les sancions que se’n deriven d’aquestes infraccions poden ser molt perjudicials per l’empresa fins al punt que es vegi comprés el futur d’ella.

Qualsevol distracció, omissió o error també pot ser objecte d’infracció i sanció. La quantitat i requisits formals a complimentar davant l‘Agència Tributària cada dia és més gran i poden ocasionar gran quantitat d’infraccions, les quals poden derivar en importants conseqüències econòmiques.

Posem alguns exemples d’actuacions que podem pensar que tenen poca repercussió, però que poden implicar sancions econòmiques:

  1. Traspassar d’un període a un altre posterior imports erronis en relació a les bases imposables negatives o deduccions pendents d’aplicar de l’Impost de Societats.
  2. Informar erròniament en les declaracions informatives anuals d’imports que no corresponguin amb els declarats en les liquidacions trimestrals. Com els models 390 i 303.
  3. Deduir a l’Impost de Societats despeses contemplades com a deduïbles segons la normativa comptable però no en la fiscal.
  4. Avançar la deducció de quotes d’IVA suportades corresponents períodes impositius posteriors.
  5. No traspassar a la liquidació mensual o trimestral d’IVA quantitats corresponents a factures emeses i comptabilitzades en el període.
  6. Incorporar quantitats errònies en concepte de deduccions a la quota íntegra de l’Impost de Societats.
  7. Crear incoherències entre les bases de retenció (IRPF) declarades amb les retribucions al personal comptabilitzades.
  8. Realitzar pagaments en efectiu superiors a 2.500,00 €.
  9. Incórrer en discrepàncies entre la xifra de vendes declarades a l’Impost de Societats, les declarades a l’IVA i les comptabilitzades
  10. ……

Cada infracció li correspondria un tipus diferent de sanció, en el quadre adjunt les detallem:

 

INFRACCIÓ

SANCIÓ

(multa proporcional o fixa)

Deixar d’ingressar el deute tributari resultant d’una autoliquidació (art. 191 LGT)

LLEU

50 %

GREU

50 – 100 %

MOLT GREU

100 – 150 %

Obtenir indegudament devolucions (art. 193 LGT)

LLEU 50 %

GREU

50 – 100 %

MOLT GREU

100 – 150 %

Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals (art. 194 LGT) Sol·licitar indegudament devolucions

GREU

15 %

Sol·licitar indegudament beneficis o incentius

300 €

Determinar o acreditar de forma improcedent partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents (art. 195 LGT) Partides a compensar o deduir en la base imposable

GREU

15 %

Partides a deduir a la quota o de crèdits tributaris aparents

50 %

Presentar de forma incorrecta autoliquidacions o declaracions que produeixin perjudici econòmic o contestar a requeriments individualitzats d’informació (art. 199 LGT) Declaració incomplerta, inexacta o amb dades falses

GREU

150 €

Requeriments individualitzats o declaracions informatives arts. 96 i 94 LGT, sense dades monetàries, presentats de forma incomplerta, inexacta o amb dades falses 200 € / dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat
Requeriments individualitzats o declaracions informatives art. 96 i 94 LGT, amb dades monetàries, presentats de manera incomplerta, inexacta o amb dades falses 0,5%, 1%, 1,5% o 2%, quan l’import de les operacions no declarades o declarades de manera incorrecta representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 %, respectivament, de l’import de les operacions que s’haurien d’haver declarat. Si el percentatge és inferior al 10% sanció mínima de 500€
Incomplir obligacions comptables i registrals (art. 200 LGT) Inexactitud o omissió d’operacions a la comptabilitat o en els llibres i registres

GREU

1 % (mín. 150 € – màx. 6.000 €)
Utilització de comptes amb significat diferent al que correspongui 1 % (mín. 150 € – màx. 6.000 €)
Incomplir obligacions de facturació o documentació (art. 201 LGT) Falta d’emissió o falta de conservació de factures, justificants o documents substitutius

GREU

2 % de l’import del conjunt de les operacions

o

300 € / operació, quan no sigui possible conèixer l’import

Emissió de factures o documents substitutius amb dades falses o falsejats

MOLT GREU

75 % de l’import del conjunt de les operacions