fbpx

Deduccions d’IVA

Deduccions d’IVA: Tot empresari té dret a restar de les quotes meritades que ha suportat en les seves adquisicions de béns i serveis, o en la seva importació sempre que compleixi uns determinats requisits.(Títol VIII / Capítol I / Articles del 92 al 114 de la llei...