fbpx

Modificació dels ajornaments i fraccionaments d’impostos

Exposem en aquesta nota la modificació dels ajornaments i fraccionaments d’impostos.

A) PERSONES JURIDIQUES (societats mercantils, societats civils privades subjectes a l’impost de societats, cooperatives, associacions, etc).

Aquests contribuent no podran ajornar en cap cas les retencions i ingressos a compte (models 111, 115 i 123 els més usuals).

Respecte a l’IVA solament podran ajornar aquelles quotes de l’IVA repercutit que s’acreditin que no s’han cobrat. Per a deutes inferiors a 30.000 euros s’estarà exempt de garantia (límit de 30.000 tenint en compte tots els deutes ajornats).

B) AUTONOMS PERSONES FISIQUES

La mesura sobre l’IVA repercutit sí els afecta, si bé poden seguir sol•licitant ajornaments i fraccionaments d’IVA si justifiquen que no han cobrat les quotes repercutides. Per tant, la principal modificació per als autònoms serà que hauran d’acreditar que no han cobrat les quotes d’IVA repercutides, en particular en aquelles sol•licituds que excedeixin el límit exempt de garanties.

En conseqüència, els autònoms podran sol•licitar l’ajornament, qualsevol que sigui el seu import, del seu IRPF i IVA en les següents circumstàncies, en funció de l’import global del deute:

1.si les sol•licituds es refereixen a un deute l’import global del qual és igual o inferior a 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals, tret que l’obligat hagués sol•licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol•licitats. La periodicitat dels pagaments serà, en tot cas, mensual. Es tramiten mitjançant un mecanisme automatitzat de resolució.

2.si les sol•licituds es refereixen a un deute l’import global del qual excedeix de 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, en funció del tipus de garantia aportada pel deutor, i per un termini màxim de 36 terminis mensuals, tret que l’obligat hagués sol•licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol•licitats. Si els deutes són per IVA, serà necessari, a més, acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat pagades.

Així doncs els autònoms podran ajornar els models 130,131, 303 i 311 però en canvi no podran ajornar els models 111, 115 i 123.

INADMISSIÓ D’UN AJORNAMENT I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

La principal conseqüència de sol•licitar un ajornament de deutes que no poden ajornar-se és que es declara la seva inadmissibilitat i se li reclama al contribuent el deute principal més un recàrrec del 20%.

Per això molta cura amb sol•licitar ajornaments de models com el 111 o el 115 perquè ens exposem a un recàrrec immediat del 20%.

També ens pot ocórrer el mateix amb l’IVA, tret que complim amb els requisits previstos per als autònoms i les societats mercantils (entre ells l’acreditació que les quotes no s’han cobrat quan això sigui exigible).

COM ACREDITAR LES QUOTES NO COBRADES:

En cap disposició o instrucció s’estableix com s’han d’acreditar les quotes no cobrades de l’IVA. Per això entenem que es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Evidentment la comptabilitat serà el mitjà de prova més idoni, sobretot el llibre major comptable, així com aportar les factures on consti que el venciment ja s’ha produït així com qualsevol tipus de correspondència o correu electrònic reclamant el pagament al client.

Cura amb el tema de les insolvències, ja que la llei de l’IVA estableix un mecanisme específic per recuperar l’IVA en el supòsit de clients morosos o clients que han concursat. En el supòsit concret dels ajornaments es refereix solament a les quotes de l’IVA que al moment de sol•licitar l’ajornament no s’hagin cobrat però que al seu torn no reuneixin els requisits per recuperar-les com a insolvències.

Per més informació podeu clicar aquí