fbpx

Saps si t’afecta el Nou Sistema d’Informació Immediata a l’AEAT de registre de llibres d’IVA a Hisenda a partir de l’1 de juliol de 2017. (SII – Sistema Immediata d’Informació)

Nou Sistema d’Informació Immediata a l’AEAT ha aprovat en Real Decret 596/2016 de 2 de desembre per la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’IVA que modifica el Reglament de l’IVA, el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
La majoria de les modificacions del Real Decret tenen per objecte crear un nou sistema de registre dels llibres de registre d’IVA per mitjà de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), que comporta subministrar la informació dels registres de facturació de manera electrònica per part d’alguns subjectes passius.

Els llibres que tota empresa ha de dur són:

• El llibre de registre de factures emeses
• El llibre de registre de factures rebudes
• El llibre de béns d’inversió
• El llibre de registre de determinades operacions intracomunitàries

L’aprovació d’aquest Real Decret, modifica la manera de portar els llibres de registre de factures emeses i rebudes de determinats subjectes passius de l’IVA per mitjà de la seu electrònica de l’AEAT.
Això comportarà un canvi important en la gestió de l’IVA ja que implicarà un subministrament immediat a l’AEAT dels registre de facturació.

Actualment només existeix l’obligació de subministrar informació relativa al contingut dels llibres de registre per part d’aquells contribuents que estan donats d’alta en el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME)

A qui afecta aquest nou sistema (SII)

D’acord amb el nou apartat de l’article 62 del Reglament de l’IVA els subjectes obligats a aplicar aquest nou sistema seran aquells que tinguin un període de liquidació mensual (REDEME) d’acord amb l’article 71.3 del Reglament de l’IVA.

Aquest últim article regula qui està obligat a la liquidació mensual:

• Qui tingui un volum d’operacions durant l’any natural anterior superiors a 6.010.121,04 euros
• Qui s’hagi inscrit en el règim de devolució mensual de forma voluntària previst en l’article 30 del Reglament de l’IVA
• Qui apliqui el règim del grup d’entitats recollit en el Capítol IX del Títol IX de la Llei de l’IVA.

Per tant quedaran exclosos tots aquells subjectes passius que el seu període de liquidació sigui trimestral. Malgrat tot, en el nou apartat 6 de l’article 62 del Reglament de l’IVA permet acollir-se de forma voluntària al SII, la qual cosa l’obligat passarà a realitzar liquidacions mensuals en lloc de trimestrals.

L’opció voluntària d’acollir-se al SII per part de subjectes passiu que no n’estan obligats, ve regulat per l’article 68 bis del Reglament de l’IVA, i s’haurà d’exercir durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual es vulgui aplicar. Tot i així, la disposició transitòria primera del Real Decret estableix que si es desitja optar pel SII amb efectes al 01-07-2017 com la resta d’obligats, l’opció s’haurà d’exercir al mes de juny de 2017 mitjançant la presentació corresponent declaració censal.

Els subjectes passiu que estiguin dins el REDEME de manera voluntària i en vulguin sortir per causa de la complexitat que comporta el SII i ja no els interessi la devolució mensual de l’IVA, hauran d’exercir l’opció de donar-se de baixa al REDEME durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural que es vulgui aplicar. Però com que el nou Real Decret es va aprovar durant el mes de desembre, les empreses que volien ho colien exercir no ho van poder fer, es podrà realitzar de forma excepcional durant el mes de juny de 2017 o possiblement ho avançaran al mes de maig. Així durant el 1er i 2on Trimestres estaran acollides al REDEM i els 3er i 4rt Trimestre ja no hi seran.

Tots aquells subjectes passius que estiguin dins el nou sistema SII, han de tenir molt clar els terminis per la remissió electrònica dels registres de facturació ja que són extremadament curts, tant pel que fa a les factures emeses com per les factures rebudes, i de manera involuntària es poden produir presentacions fora de termini amb les conseqüents sancions d’Hisenda.

També hauran de tenir molt clar la informació que s’haurà de subministrar en el registre electrònic tant de les factures emeses com de les rebudes.

I per últim també hauran de tenir molt present les nous terminis de presentació de les declaracions mensuals d’IVA.

Malgrat totes aquestes complicacions, l’AEAT justifica aquest nou sistema en que el subjecte passiu que s’hi aculli es veurà exonerat d’altres obligacions que realitzava fins ara. No haurà de presentar les següents declaracions:

• La declaració sobre les operacions amb terceres persones, model 347
• La declaració informativa relativa al contingut dels llibres de registre de l’Impost, model 340
• La declaració resum anual de l’IVA, model 390

Si necessiteu més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb la vostra assessoria