fbpx

Quan s’aplica IVA i quan no en prestacions de serveis i entrega de béns per part d’entitats sense ànim de lucre

Aplicació de l’IVA  en les entitats sense ànim de lucre per la prestació de serveis i entrega de béns

Estaran exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit les prestacions de serveis i les entregues de béns efectuades per l’entitat pel compliment del seu objecte social, a favor dels seus associats i per les que no rebi una contraprestació diferent a les quotes fixades en els estatuts. Això implica les quotes dels associats, i en sentit contrari la resta estaria subjecte a IVA.
Pel que fa referència als donatius de serveis (padrins) o de socis, entregats sense percebre cap servei a canvi, això no constitueix l’exercici de l’activitat empresarial i , en conseqüència, no estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit.