fbpx

ACLARACIONS SOBRE ELS AJORNAMENTS DEL 4 TR 2016 ARRAN DE LA INSTRUCCIO 1/2017

Benvolguts/des

Finalment ha aparegut la famosa instrucció de la AEAT que seria el final del calvari sobre si es pot ajornar l’IVA del 4 trimestre per PIMES o no. Doncs bé aquesta instrucció té 33 fulls i en realitat són unes instruccions generals per tramitar els ajornaments a partir de 1/1/2017. Juntament en aquesta instrucció ha aparegut una altre que només té com objectiu deixar sense efecte altres instruccions sobre ajornaments.

En primer lloc, la Instrucció 1/2017, de 17 de gener, de la Direcció general de la AEAT, procedeix a deixar sense efecte la Instrucció 6/2006, de 23 de novembre, de la Direcció general de la AEAT.

En segon lloc, la Instrucció 1/2017, de 18 de gener, de la Directora del Departament de Recaptació de la AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament –d’aplicació a les sol·licituds presentades a partir del dia 1 de gener de 2017–, que actualitza els criteris existents pel que fa a terminis, garanties i altres aspectes del procediment.

Així doncs de la lectura d’aquesta instrucció podem treure les següents conclusions:

Ajornaments de deutes inferiors a 1.000 euros (procediment de resolució automatitzada) :

  1. Es concedirà l’ajornament sempre que els terminis no siguin inferiors a 30 euros. Tot i això l’Administració podrà concedir uns altres terminis si ho creu oportú:
  2. Persones jurídiques i altres i entitats 35.4 LGT 6 mesos.
  3. Persones físiques: 12 mesos.
  4. En tots els casos la periodicitat serà mensual.

Resta de ajornaments:

Respecte a l’IVA s’exigirà que se acrediti l’impagament de les quotes repercutides ja que es consideren d’entrada com inadmissibles.

Es té que aportar la següent documentació:

  1. Relació de factures emeses que no se han cobrat amb identificació del client, quanties i dates de venciment.
  2. Justificació documental que les mateixes no han estat satisfetes
  3. Relació de factures rebudes, amb identificació de proveïdors i quanties i acreditació dels mitjans de pagament
  4. Copia dels requeriments i actuacions per reclamar el pagament de les factures impagades.

A més sempre es té que ingressar la quota de l’IVA repercutit i si una vegada ajornada la resta es cobren les quotes ajornades es tenen que ingressar íntegrament amb independència del ajornament.

En els supòsits d’exempcions per deutes inferiors a 30.000  euros els terminis seran 12 terminis mensuals com a màxim.

CONCLUSIONS:

1º  IVA amb import inferior a 1.000 euros, ajornament automàtic.

2º  IVA amb import entre 1.000 i 30.000 euros, si és persona física entenem que es pot ajornar sense necessitar d’aportar res més segons diu l’AEAT amb la seva publicació: Los aplazamientos a los autónomos tras el Real Decreto-ley 3/2016. El problema està en que aquesta informació fa referència a un sistema automatitzat d’ajornament i la instrucció 1/2017 el limita a 1.000 euros. I aquí ja ens perdem. Suposem que la voluntat del govern serà acceptar aquests ajornaments.

 3º  IVA PIME i altres persones jurídiques amb imports entre 1.000 i 30.000 euros. Entenem que res ha canviat i per tant estan condicionats a demostrar les quotes no cobrades amb la documentació expressa que es demana en la instrucció, no ha d’aportar garanties i el termini màxim serà de 12 mesos. Aixó si, preparar la documentació que es demana sembla inviable en la carrega de feina que tenim que suportar els darrers dies.

Instrucció 1/2017 de 18 de gener :  IN_1_APLAZAMIENTOS