fbpx

Tributació de les devolucions d’interessos per préstecs amb clàusules sòl

Real Decret Llei 1/2017 de 20 de gener de mesures urgents per protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl  Tributació de les devolucions d’interessos per préstecs amb clàusules sòl

Com afecta sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques la devolució d’interessos provocats per la clàusula sòl?

Aquesta disposició addicional té per finalitat regular els efectes fiscals de les quantitats retornades derivades dels acords celebrats amb entitats financeres, bé sigui en efectiu o bé mitjançant l’adopció de mesures equivalents de compensació, prèviament satisfetes en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstec, tant si la devolució de les quantitats deriva d’un acord celebrat entre les parts com si és conseqüència d’una sentència judicial.

La disposició addicional estableix en el seu apartat 1 que les quantitats retornades derivades d’aquests acords no han d’integrar-se en la base imposable de l’impost (IRPF)

Tampoc s’integraran en la base imposable els interessos indemnitzatoris relacionats amb els mateixos.

Per tant, no procedirem a incloure en la declaració de l’IRPF ni les quantitats percebudes com conseqüència de la devolució dels interessos pagats ni dels interessos indemnitzatoris reconeguts,per aplicació de clàusules sòl d’interès.

Malgrat tot, estableix uns supòsits de regulació, en els casos que aquests interessos haguessin format part de la deducció per inversió en vivenda habitual o deduccions establertes per Comunitats Autònomes, o hagin set subjecte de deduccions com despeses de capital immobiliari o d’activitat econòmica.

L’apartat 2 de la disposició regula aquests dos supòsits:

1.- Quan el contribuent s’hagués aplicat en el seu moment la deducció per inversió en vivenda habitual o de deduccions autonòmiques per les quantitats rebudes, perdrà el dret a la seva deducció. Això vol dir que s’hauran d’incloure els imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici que s’hagi produït la sentència o acord amb l’entitat, però sense incloure els interessos per demora.

No s’aplicarà aquesta regulació a les quantitats que es destinin directament a minorar el préstec, ja que la quantitat a deduir en el període de declaració ja serà menor. És a dir,si l’entitat financera en lloc de retornar el diners al contribuent redueix el préstec a retornar, no s’haurà de fer la regularització perquè la reducció de l’import del préstec no generarà cap dret d’aplicar la deducció per inversió en vivenda habitual.

2.- En el supòsit que el contribuent hagués inclòs, en declaracions d’anys anteriors, els imports ara percebuts com despeses deduïbles (de capital immobiliari o activitat econòmica), aquests perdran aquesta consideració i s’hauran de presentar declaracions complementàries dels corresponent exercicis, treien aquestes despeses de la declaració, sense provocar ni sanció ni interessos de demora, ni recàrrecs.

El termini de presentació de les declaracions complementàries, serà el comprès entre la data de la sentència o acord i la finalització del següent termini de presentació de l’IRPF.

Això tant sols serà d’aplicació als exercicis que no hagi prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari (4 anys)

Si necessiteu més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb la vostra assessoria