fbpx

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015): Nous subjectes obligats

Relacionar-se electrònicament amb l'Agència Tributària

 

El proper 2 d’octubre de 2016 és la data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques on regula com relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària.
Aquesta Llei, article 14, obliga, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris.
Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol•licituds a través de registre.
La presentació de declaracions i autoliquidacions es continuarà fent com fins a ara, per no estar afectada per la Llei 39/2015.
Les presentacions de documents i sol•licituds dirigits a l’Agència Tributària han de realitzar-se obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es).
En l’àmbit duaner, tots els operadors econòmics (persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l’Administració per a l’aplicació de la legislació duanera en el desenvolupament d’una activitat professional) han d’efectuar la presentació dels documents i sol•licituds previstos en la legislació duanera obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es), excloent-se únicament les excepcions establertes en el Codi Duaner de la Unió i en els Reglaments que el desenvolupen.
L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que estableix la imposició d’una sanció consistent en multa pecuniària fixa de 250 euros.
S’exclouen d’aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes a la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d’avals, documents notarials, judicials, etc.).


Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques.
1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.


Link presentació Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques: http://bit.ly/2cMKlPb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][foundry_page_title][/vc_column][/vc_row]