fbpx

Prestacions per maternitat

Informem que el Tribunal Suprem en sentència de 3 d’octubre de 2018, nº 1462/2018, ha considerat que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estan exemptes en virtut de l’article 7.h) de la LIRPF.

En la seva sentència, el Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot incloure’s en el supòsit previst en el paràgraf tercer lletra h) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF, quan disposa que “igualment estaran exemptes les altres prestacions   públiques   per   naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Aquesta sentència posa fi al litigi entre l’Administració de l’Estat, poc inclinat a acceptar l’exempció d’aquesta prestació i les diverses sentències dels Tribunals Superiors de Justícia, generant com sempre la inseguretat jurídica entre els contribuents.

Ara s’obre el termini perquè tots els contribuents que van declarar i van tributar per aquesta prestació puguin presentar la corresponent rectificació de la seva autoliquidació i reclamar els exercicis no prescrits.

Considerem que, en general, les mares o pares que hagin tributat en la seva Renda per aquestes prestacions, de 2014 a 2017, ambdós inclosos, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts i, així mateix, els interessos de demora. El termini per sol·licitar la de 2014 expiraria el 30 de juny de 2019.

En quant a la manera de sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions, en general serà mitjançant escrit a l’AEAT i, respecte a l’IRPF dels anys 2016 i 2017, es podrà fer en la mateixa Renta Web a la pàgina de l’AEAT.

Si necessiteu més informació com tramitar la corresponent devolució no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per mitja de correu electrònica (sp@spassessors.cat), a les nostres oficines situades al C/ Baixa Cortada nº 8 despatx 4, o bé telefònicament al 606565917.

Moltes gràcies.