fbpx

L’Ingrés Mínim Vital en la Renda 2021

¿Quines implicacions té en la declaració de la renda haver percebut l’IMV el 2021?

Els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) han de  presentar declaració per IRPF, amb independència de la quantia dels seus ingressos.

L’IMV en si  mateix és una renda exempta i la gran majoria dels beneficiaris no hauran d’incloure’l en la seva declaració, però sí presentar declaració.

Sí que s’hauran de declarar, com a rendiments del treball, les quanties que superin els 11.862,90 euros (1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM). En el cas que,  al costat de  l’IMV, es percebin altres ajuts a col·lectius amb risc d’exclusió  social com la renda mínima d’inserció, rendes garantides i ajudes similars  de CCAA i ajuntaments, només s’ha de declarar, i tributar, per aquest excés.

En la gran majoria de supòsits, la declaració serà molt senzilla, sense incorporar aquests ingressos. En molts casos la quota serà zero (ni a ingressar, ni a retornar), de manera que, si no s’ha obtingut cap altra renda, les caselles de la declaració apareixeran amb import zero.

L’Ingrés Mínim Vital no genera per si mateix dret a la deducció per maternitat, ni a les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

Exemple:

Un contribuent que el 2021 ha percebut les següents prestacions: Ingrés mínim vital 2.280,85, Renda mínima d’inserció: 7.567,40, Altres ajuts de CCAA i EELL de caràcter social: 2.800, Altres ajuts de CCAA i EELL de caràcter social: 1.200

La suma de tots els ajuts ascendeix a 13.848,25 (excedeix del límit exempt d’11.862,90 euros)

Per tant, en rendiments íntegres de treball personal s’inclourà 1.985,35 € (13.848,25 – 11.862,90).

“Rendes exemptes que superen el límit exempt d’ 11.862,90 €. S’ha incorporat a la seva declaració, en rendiments del treball personal (casella 3 pàgina 4), els imports procedents de la renda mínima d’inserció, ingrés mínim vital o altres ajuts de caràcter social de CCAA o EELL que superen el límit exempt d’11.862,90 € (1,5 * IPREM).”