fbpx

12 Claus per millorar el resultat fiscal – Renda 2016

A continuació us detalle 12 de les claus per millorar el resultat fiscal de la renda 2016:

1. Situació personal

Els fills o la hipoteca són elements que desgraven.  Aquesta informació ha d’estar comunicada correctament a l’empresa per tal que apliqui el percentatge d’IRPF correcte a la nòmina.  A més, les mares treballadores amb fills menors de 3 anys tenen una reducció de 1.200 € anuals en la seva declaració de la renda, reducció que es pot sol·licitar de manera anticipada i cobrar-la cada mes.

Els nets en cas que visquin amb el contribuent i depenguin dels seus ingressos, i la deducció no se l’hagi aplicat el pare, també desgraven.

Si es tenen pares majors de 65 anys, i els seus ingressos són inferiors a 8.000 € anuals i convisquin amb el contribuent, i depenguin del contribuent també desgraven.

2. Lloguer de la vivenda

Si tens una vivenda llogada existeix una reducció del 60% del rendiment net, si aquesta vivenda el llogater la destina a vivenda habitual.

Si vius en una vivenda en lloguer, aquest lloguer també es dedueix. Es pot deduir el 10,5%, tot i que hi ha límits en funció dels ingressos del contribuent.

3. Declaració conjunta

En les famílies monoparentals, les declaracions conjuntes (amb els fills) hi ha una reducció de 2.150 € en la base imposable.

Les parelles poden optar per fer la declaració conjunta i tindran una reducció en la base imposable de 3.400 €. Fer la declaració conjunta és convenient en el cas que un dels contribuents guanya poc o res.

4. Deducció de la vivenda

Aquesta deducció tant sols és aplicable pels que varen comprar una vivenda abans del 2013.

SI heu adquirit una vivenda amb anterioritat al 31/12/2012 et pots deduir fins el 15% de les quantitats amortitzades durant l’any, sempre que sigui vivenda habitual, amb un límit de 9.040 €.

Aquesta deducció també s’aplica per pagaments de construcció o inversió en ampliació de la superfície habitable de la vivenda, amb anterioritat al 2013.

5. Vendes d’immobles

A partir del 2015 els coeficients d’abatiment queden limitats a les guanys patrimonials derivats de les vendes d’immobles amb un valor de transmissió màxim de 400.000 € (al conjunt del valor de transmissió, no individual). A partir d’aquest valor ja no es podran aplicar i es tributarà igual que un guany posterior al 1994.

També s’ha de tenir en compte que a partir dels 65 anys els guanys obtinguts per la venda de la vivenda habitual no tributa ja que està exempta.

6. Mobilitat geogràfica

Si en l’any de la declaració estàs a l’atur i trobes feina fora del teu lloc de vivenda, i has de deixar la teva vivenda habitual per anar a un altre lloc, es pot aplicar una despeses deduïble de 2.000 €. La distància mínima ha de ser de 50 Km. Si es compleixen aquestes condicions, l’aplicació d’aquesta deducció es pot realitzar durant els dos primers anys.

7. Aportacions a plans de pensions

Les aportacions a plans de pensions rebaixen la factura fiscal fins un màxim de 8.000 €. Hi ha el límit del 30% de la suma de rendiments nets del treball i dels rendiments nets de les activitats econòmiques.

S’amplia la deducció que s’aplica a la base imposable per les aportacions a plans de pensions realitzades pel cònjuge del contribuent quan tingui un rendiment del treball inferior a 8.000 € a l’any, sent el topall de l’aportació de 2.500 €.

8. Dividends i accions a l’estranger

Els dividends cobrats s’integraran a les rendes de l’estalvi con a rendiment del capital mobiliari.

En el cas de dividends existeix el què s’anomena doble imposició, ja que la Hisenda espanyola com la del país a on cotitza les accions aplicaran retenció d’IRPF. Aquesta es podrà recuperar, o almenys una part, en el moment de fer la declaració de renda.

9. Donacions

Si has fet una donació a una entitat sense ànim de lucre o activitats culturals sense fins comercials tindràs una deducció del 30% en l’IRPF.

Amb la llei de Mecenatge hi ha una millora relacionada amb el crowdfunding per activitats sense ànim de lucre. Hi ha una deducció del 75% en l’IRPF pels donatius fins a 150 €. La part que superi els 150 € la desgravació serà del 30%, que podria arribar al 35% si en els 2 anys anteriors s’haguessin realitzat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per un import igual o superior, de cada un d’ells, al de l’exercici anterior.

10. Estalvi

Un incentiu fiscal per estimular l’estalvi és l’exempció d’IRPF dels plans d’estalvi fins un límit de 5.000 € anuals sempre i quan es mantinguin durant 5 anys.

11. Incentius pels emprenedors

Hi ha una deducció del 20% en la quota de l’IRPF si inverteixes en empreses noves o de recent creació, per la inversió realitzada al subscriure les accions o participacions de la societat, amb una base màxima de deducció de 50.000 € anuals. Aquesta deducció mai podrà superar el 40% del capital de l’entitat, i els seus fons propis tampoc podran superar el 400.000 € al inici del període .

També hi haurà una exempció de la plusvàlua generada al sortir de la societat, sempre i quan es reinverteixi en una altra societat de nova o recent creació.

12. Autònoms o persona jurídica

Si ets autònom i tens una base imposable general de l’IRPF major de 41.400 €, t’hauries de plantejar crear una societat, de tal manera que facturis com a persona jurídica per tal de pagar menys impostos. La societat pagaria una nòmina d’administrador a l’autònom.

Algunes retribucions estan exemptes d’IRPF, tals com assegurances sanitàries pel treballador, cònjuge i fills. Així doncs rebre una part del salari en aquest concepte pot sortir rentable.